Σύνθεση αερίων (Blending)

Δημιουργία εμπλουτισμένου αέρα (NITROX). Κόστος ανάλογα με τον εμπλουτισμό.
Δημιουργία Trimix. Κόστος ανάλογα με τον εμπλουτισμό (Blending).

Leave a comment